Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1: IDENTITEIT VAN DE VERKOPER

We zijn:

Chocolade Boulevard

Opgericht in 9600 Ronse België, Peperstraat 28-1

E-mailadres: sales@chocolateboulevard.be

Telefoonnummers: +32 55 213208 | +32479 274789

Bedrijfsnummer:  0726 829 215

BTW-nummer: BE 0726829215

Bankrekeningnummer: BE90 7370 5091 4232

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID EN VOORWAARDEN

 1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als webshop aan u als Consument (iedere natuurlijke persoon die, voor niet-beroepsmatige doeleinden alleen, een op de markt aangeboden goed of dienst koopt of gebruikt).
 2. Wij leveren uitsluitend in België, Nederland en Luxemburg. Als u een afleveradres buiten dit land opgeeft, behouden wij ons het recht voor uw bestelling te weigeren.
 3. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je ouder zijn dan 18 jaar. Als je jonger bent dan 18 jaar, vragen we je om je bestelling door een ouder of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als wij erachter komen dat een bestelling is gedaan door een minderjarige, behouden wij ons het recht voor om uw bestelling te weigeren.
 4. Het plaatsen van een online bestelling op de website betekent een formele aanvaarding van onze algemene voorwaarden, die altijd beschikbaar zijn via onze website.
 5. Als u online heeft besteld, verstrekken wij u naast en samen met de orderbevestiging of uiterlijk bij levering een kopie van deze voorwaarden in een formaat dat u kunt opslaan of printen. We raden u bovendien aan dit altijd te doen.
 6. Indien naast deze voorwaarden aanvullende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt het bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden. U als consument kunt zich altijd in uw voordeel beroepen op de meest voorkeurstekst als onze voorwaarden in strijd zijn met bovenstaande bijzondere voorwaarden.

ARTIKEL 3: ONZE AANBIEDING EN UW BESTELLING

 1. Wij vermelden expliciet in ons aanbod wanneer dit laatste slechts geldig is voor een beperkte periode of onderworpen is aan specifieke voorwaarden.
 2. We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we aan u verkopen, evenals het verloop van ons leveringsproces. De beschrijving is in ieder geval voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling te kunnen maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en / of diensten. Vergissen is echter menselijk en als we ons duidelijk vergissen, zijn we niet verplicht om aan u te leveren.
 3. Uw bestelling is voltooid en het contract tussen ons is definitief zodra we uw bestelling per post bevestigen en met betrekking tot uw betaling met een creditcard of bankpas, zodra we goedkeuring hebben gekregen van de uitgever van uw kaart. Wij accepteren [Voeg een opsomming in van mogelijke betalingsmethoden, zoals Visa, Mastercard, Maestro, ...]. Mocht de uitgever van uw kaart weigeren met u in te stemmen over uw betaling aan ons, dan kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertragingen in de levering en / of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet geaccepteerd of verwerkt.
 4. Om een product te kopen, voegt u het toe aan uw winkelmandje. Daarna vul je je contactgegevens en factuurgegevens in. Vervolgens kies je de manier van bezorgen, momenteel MyParcel. In de laatste stap wordt u naar een overzichtspagina geleid, accepteert u onze algemene voorwaarden en bevestigt u uw betaling door op de 'Koop nu' knop te drukken, met als onderschrift “bestellen met betaling”. Als u deze stappen heeft voltooid, wordt uw aankoop definitief.

ARTIKEL 4: HERROEPINGSRECHT

 1. Als u goederen bij ons koopt, heeft u het recht om te beslissen dat u de goederen 14 dagen vanaf de levering of [1] het sluiten van de overeenkomst niet wilt bewaren. U kunt uw bestelling dan zonder boete en zonder opgaaf van redenen retourneren (de kosten hiervan zijn voor uw rekening). Binnen 14 dagen na ontvangst van uw geretourneerde bestelling of uw indicatie dat u de overeenkomst wilt ontbinden, betalen wij u het volledige aankoopbedrag terug, met hetzelfde betaalmiddel dat u voor de aankoop heeft gebruikt. [Geef hier uitdrukkelijk aan of u ervoor kiest om de terugbetaling via een ander betaalmiddel te doen.]
 2. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen dus voor uw rekening. Wij geven de kosten van het retourneren aan of maken een inschatting van de kosten, indien het redelijkerwijs niet mogelijk is om deze vooraf te berekenen. Mocht het niet mogelijk zijn om de goederen per post te retourneren, dan halen wij de goederen bij u op zonder extra kosten in rekening te brengen.
 3. We kunnen terugbetaling weigeren zolang we de geretourneerde goederen niet hebben ontvangen of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft geretourneerd, afhankelijk van de gebeurtenis die zich het eerst voordoet.
 4. Wij verwachten dat u de bestelling en de verpakking gedurende de eerste 14 dagen na levering met de grootste zorg behandelt. Als u de goederen wilt retourneren zoals hierboven beschreven, mag u ze alleen uitpakken of gebruiken voor zover nodig om te beoordelen of u ze al dan niet wilt behouden. Retourzendingen mogen worden getest, maar niet worden gebruikt. Bij het retourneren van de goederen moet u ook alle geleverde accessoires retourneren en - indien redelijkerwijs mogelijk - de goederen in hun originele staat en verpakking retourneren, rekening houdend met onze instructies zoals hieronder vermeld.
 5. U kunt uw pakket per post of koerier retourneren. [voeg een beschrijving in van mogelijke andere manieren waarop de consument de goederen kan retourneren.]
 6. Om uw herroepingsrecht snel en correct uit te oefenen, zowel bij levering van diensten als bij levering van goederen, kunt u onderstaand formulier invullen en opsturen naar [Adres waar het formulier naartoe gestuurd moet worden]. We sturen u per e-mail een bevestiging van uw opname.

ARTIKEL 5: PRIJS

 1. Gedurende de periode die wij in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behalve prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW en alle andere heffingen. Zo komt u nooit voor onaangename verrassingen te staan. Desalniettemin kunnen we besluiten om bovenop de aankoopprijs de verzendkosten in rekening te brengen. In dat geval melden wij dat altijd voordat u definitief uw aankoop plaatst. In dat geval stellen wij u hiervan op de hoogte voorafgaand aan de definitieve bevestiging van uw bestelling.

ARTIKEL 6: BETALING

 1. Gedurende de periode die wij in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behalve prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW en alle andere heffingen. Zo komt u nooit voor onaangename verrassingen te staan. Desalniettemin kunnen we besluiten om bovenop de aankoopprijs de verzendkosten in rekening te brengen. In dat geval melden wij dat altijd voordat u definitief uw aankoop plaatst. In dat geval stellen wij u hiervan op de hoogte voorafgaand aan de definitieve bevestiging van uw bestelling.

ARTIKEL 7 CONFORMITEIT EN GARANTIE

 1. Wij garanderen dat onze producten in overeenstemming zijn met uw bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die u zou kunnen hebben, rekening houdend met de specificaties van het product. We garanderen ook dat onze goederen in overeenstemming zijn met alle op het moment van uw bestelling toepasselijke wetgeving.
 2. Als consument beschikt u over een wettelijke garantie van 2 jaar op bij ons gekochte goederen als dit artikel niet in overeenstemming is met de geplaatste bestelling. Gedurende deze periode en binnen de wettelijke grenzen, voorzien wij in de gratis vervanging of reparatie van goederen die een defect vertonen dat onder de wettelijke garantie valt.
  Voor zover mogelijk of redelijk is er keuze tussen vervanging of reparatie. Alleen als vervanging of reparatie buitensporig of onmogelijk is, of onmogelijk om binnen een redelijke termijn af te leveren, heeft u het recht op vermindering of om ontbinding van de verkoopovereenkomst te eisen.
  Tijdens de eerste zes maanden kunt u in alle gevallen een beroep doen op de garantie. Achteraf moet u bewijzen dat de gebreken in de goederen niet zijn veroorzaakt door abnormaal gebruik
 3. [Vermeld of u al dan niet aanvullende garanties biedt, afgezien van de wettelijke garantie. Voorbeelden kunnen zijn: dienst na verkoop, aanvullende fabrieksgaranties of eventuele aanvullende verzekeringen]

ARTIKEL 8: LEVERING EN UITVOERING

 1. Alle goederen en diensten worden geleverd op het door u bij de bestelling opgegeven adres.
 2. Wanneer een artikel op voorraad is, wordt het binnen 1 tot 4 werkdagen op het afleveradres afgeleverd. Indien een artikel niet in de webshop voorradig is, wordt het binnen een termijn van 3 tot 6 werkdagen geleverd op het afleveradres. In uw orderbevestiging informeren wij u over de levertijd.
 3. Leveringen vinden plaats tussen [Invoegen wanneer leveringen plaatsvinden]
 4. [Geef aan hoe het leveringsproces plaatsvindt en welke voorwaarden en kosten daarbij horen]
 5. Als we niet op tijd kunnen leveren, zullen we je altijd voor het einde van de leveringstermijn informeren. Als we dat niet doen, kunt u uw bestelling gratis annuleren. Dan betalen wij je binnen 30 dagen na ontbinding van de overeenkomst terug.
 6. Het verzenden van goederen en cadeaubonnen is altijd op eigen risico. U hoeft zich dus geen zorgen te maken over goederen die tijdens het transport verloren zijn gegaan. Als u echter goederen binnen 14 dagen na levering aan ons retourneert omdat u ze liever niet bewaart, bent u verantwoordelijk voor het transport.
 7. Mochten de geleverde goederen tijdens het transport beschadigd zijn geraakt, niet overeenkomen met de goederen vermeld op de afleverbon of niet overeenkomen met de door u bestelde goederen, dan dient u dit zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 3 dagen te melden. Vervolgens dient u de goederen binnen 14 kalenderdagen na levering terug te sturen. [De volgende zin moet alleen worden ingevoegd als u een retourformulier gebruikt en dit bij de levering hebt gevoegd]. Hiervoor dient u het bijgevoegde “retourformulier” te gebruiken. Als u vragen heeft tijdens het invullen van dit retourformulier, kunt u contact opnemen met een van onze werkgevers op het e-mailadres [adres invoegen waar vragen over deze kwestie kunnen worden verzonden]
  Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade als gevolg van te late levering of niet-levering door de transporteur die door het bedrijf is aangewezen. In dergelijke gevallen blijft onze aansprakelijkheid beperkt tot de waarde van de goederen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant zijn ontvangen.

ARTIKEL 9: DUUR

 1. De Consument heeft het recht om een overeenkomst voor onbepaalde tijd te allen tijde op te zeggen met inachtneming van de overeengekomen ontbindingsregels en een opzegtermijn van tenminste één maand.
 2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar.
 3. Indien bij een overeenkomst voor verkoop van goederen voor bepaalde tijd is bepaald dat in geval van nalaten van de consument de overeenkomst op afstand wordt verlengd, wordt de overeenkomst voortgezet als overeenkomst van onbepaalde duur en is een opzeggingstermijn van ten minste een maand.
 4. Indien een overeenkomst voor het leveren van diensten voor bepaalde tijd is aangegaan tussen de ondernemer en de consument en daarin een bedingen tot stilzwijgende verlenging bevat. Deze clausule wordt vetgedrukt en in een frame gescheiden van de tekst op de voorkant van de eerste pagina geplaatst.
 5. Deze clausule bevat de gevolgen van een stilzwijgende verlenging, waaronder de bepaling van de volgende paragraaf met betrekking tot opzegging en de laatst mogelijke datum van verzet tegen de stilzwijgende verlenging door de consument en de wijze van kennisgeving van deze oppositie. De consument kan, na de stilzwijgende verlenging van een dienstverleningscontract voor bepaalde tijd, op elk moment en zonder enige vergoeding de overeenkomst beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van ten hoogste twee maanden.

ARTIKEL 10: OVERMACHT

 1. In geval van overmacht zijn wij niet verplicht onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht of de overeenkomst definitief ontbinden.
 2. Overmacht zijn alle omstandigheden buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk onmogelijk maken. Dergelijke gebeurtenissen zijn onder meer stakingen, brand, onderbreking van de energievoorziening of telecommunicatienetwerken of communicatiesystemen en / of de tijdelijke uitvaltijd van de webshop, laattijdige levering of het uitblijven van levering door leveranciers of andere derden.

ARTIKEL 11: INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Onze website, logo's, teksten, foto's, namen en in het algemeen al onze communicatie wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten die van ons zijn of van onze leveranciers of andere eisers.
 2. Het is verboden om de intellectuele eigendomsrechten te gebruiken en / of te wijzigen zoals beschreven in deze clausule. U mag dus bijvoorbeeld tekeningen, foto, namen, teksten, logo's, kleurencombinaties, enz. Niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming.

ARTIKEL 12: KLACHTENPROCEDURE EN CONFLICTEN

 1. We hopen dat al onze klanten altijd 100% tevreden zijn. Mocht u toch klachten hebben over onze dienstverlening, neem dan gerust contact met ons op via koen@chocolateboulevard.be. Wij doen er alles aan om uw klacht binnen 7 dagen af te handelen.
 2. Alle contracten die we met onze klanten sluiten, zijn, ongeacht hun woonplaats, uitsluitend onderworpen aan de Belgische wetgeving. Alleen de rechtbanken van België zijn bevoegd om te oordelen over geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze contracten. Indien als gevolg van internationaal recht het recht van een ander land van toepassing is, zal de interpretatie van de huidige voorwaarden in eerste instantie gebeuren in overeenstemming met de Belgische wet op de marktpraktijken en consumentenbescherming.
 3. Kunnen we dit samen niet oplossen via onze persoonlijke klachtendienst via koen@chocolateboulevard.be, dan kan je als consument terecht bij Safeshops.be. Safeshops.be bemiddelt tussen u als consument en ons, als uw klacht door hen wordt aanvaard. Alleen klachten ingediend via het klachtenformulier op https://www.safeshops.be/nl/consumentenklachten worden in behandeling genomen. Zo beschikt deze labelorganisatie direct over alle juiste informatie om uw klacht in behandeling te nemen.
 4. In geval van buitengerechtelijke beslechting van commerciële geschillen is de consumentenombudsman van de FOD Economie bevoegd voor elke vraag betreffende buitengerechtelijke beslechting van geschillen. Ze behandelen het zelf of sturen het door naar een gekwalificeerde entiteit. U heeft de mogelijkheid om contact op te nemen met de consumentenombudsman via de volgende link: https://www.consumerombudsman.be/en
 5. In het geval van een grensoverschrijdend geschil kunt u gebruik maken van het online geschillenbeslechtingsplatform van de Europese Unie via de volgende link: https://ec.europa.eu/odr

Uw Winkelwagen

Aanbevolen Producten